مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان: میراث فرهنگی با آب‌تنی مردم میدان امام مخالف است
حذف حوض 70 ساله از شهر