پزشکی قانونی استان از افزایش تلفات ناشی از برق‌گرفتگی دراصفهان خبر داد:
برق؛ قاتل پرکار اصفهان