یک فعال حقوق شهروندی خبر داد:
توقف هتل هما قطعی شد