مدیرکل ارشاد استان اصفهان:
شهرداری پاسخی برای تخریب سینما ایران نداده است