آگهی مزایده (چاپ اول )

موضوع مزایده: فروش عرضه شش پلاک مسکونی و یازده پلاک تجاری واقع در منطقه چهار شهرداری نجف آباد، غرب بلوار شورا، جمعا به مساحت کل 6/1399 متر مربع، حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده، با قیمت پایه کل هفده پلاک جمعاً به مبلغ 10/048/000/000 ریال
از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/05/97 به امور قراردادهای شهرداری
 نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
   سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
مسعود منتظری نجف آبادی  - شهردار نجف آباد