آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی
شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه خمینی شهر و برخوار
به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد تعداد سه قطعه پلاک زمین با کاربری تجاری خدماتی واقع در شاهین شهر، خیابان فردوسی را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 25/05/97 جهت دریافت اسناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر ،خیابان شهید بهشتی (مخابرات)، فرعی 9 غربی، پلاک 21 مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03145290800 تماس حاصل نمایند.
شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها